આઈ.ટી.આઈ માં પ્રવેશ (એડમીશન) 2020

 

 

એડમીશન પ્રક્રીયા માટે નીચે મુજબ ના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ તૈૈયાર રાખવા

  1.  શાળા છોડ્યા નુ પ્રમાણ પત્ર (LC)
  2.  ૧૦, ૯, ૮ પાસ નુ રીઝલ્ટ
  3.  પ્રયાસ (ટ્રાયલ)નુ પ્રમાણપત્ર (૧૦ પાસ માટે)
  4.  જાતી નો દાખલો-(લાગુ પડતુ હોય તેના માટે (મામલતદાર કે TDO)
  5.  આવક નો દાખલો (મામલતદાર કે TDO)
  6.  આઘારકાર્ડ
  7.  બેન્ક પાસબુક
  8.  પાસપોર્ટ સાઈઝ નો ફોટો

Back

ADDRESS

PANANJ ROAD ,NEAR 66 KV SUB STATION,
SARASIYA,KHERGAM,TA-KHERGAM,DI-NAVSARI,STATE-GUJARAT,396040

Last Update on : 28/09/2020

Give us a call or send mail

Mobile : 02634-220760
Telephone : 02634-220760
Email : prlkhergamiti[at]yahoo[dot]co[dot]in

Visitor Counter

   
Html Valid   Html Valid
Copyright © ITI Khergam.. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.